Zpět
 
Užitečný článek9 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Ježíš a Ježíšek - najdi 10 rozdílů

Tomáš Uher

Do štědrovečerní večeře zbývají v podstatě hodiny. Ulice zdobí hvězdy, mobilní operátoři se předhání v dárcích pro věrné zákazníky, přibývá počet benefičních koncertů a ubývá času na nákup dárků. A všichni se těšíme, co nám nadělí Ježíšek.

Co má ale Ježíšek společného s Vánocemi? A co má s Vánoci společného Ježíš? A navrch ještě záludná otázka: V čem se Ježíšek od Ježíše liší? Podívejme se na deset rozdílů mezi těmito dvěma podivuhodnými bytostmi:

1. Ježíšek přináší dary, Ježíš je sám darem.

Několik týdnů před Vánocemi vedou rodiče děti k tomu, aby nakreslily či napsaly seznam dárků, které si přejí, a daly je za okno, aby je Ježíšek viděl. Pak přijde štědrý večer. Lze vědecky dokázat, že před štědrovečerní večeří žádné dárky pod stromečkem nejsou, kdežto po večeři je jimi stromeček obklopen. Vysvětlení je nasnadě: Ježíšek nosí dárky.

Bible říká, že Bůh dal Ježíše Krista jako dar lidstvu. V době kolem jeho narození se několika lidem ukazují andělé a říkají:

Marii: počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida

Josefovi: Neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.

Pastýřům ovcí: Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.

Ježíš je obrovským darem a evidentně má mít něco společného s vládou světu a záchranou.

2. Ježíškův dárek mnohdy nepotřebujeme, Ježíšův dar ano (Marek 2:1-12) 

Myslím, že je zbytečné dělat průzkum, kdo dostal nebo dal k Vánocům ponožky, pyžamo, bačkory či chňapku. Všichni, to je úplně jasný. Samozřejmě dostáváme i lepší dárky. Londýnský luxusní obchod Herods chtěl dokázat, že pro ně není žádná položka problém, a tak starostovi města New York poslali pod stromeček slůně.

Cokoliv najdeš pod stromečkem v podstatě nepotřebuješ. 25.12. nejsi díky těmto dárkům lepším člověkem, než o den dříve.

Ježíšův dar ale potřebuješ nutně. Poslechni si úryvek z Markova evangelia:

Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, shromáždilo se takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.“ Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: „Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?“ Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: „Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,‘ anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?‘ Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy“ – tehdy pověděl ochrnutému – „říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů.“ On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: „Nic takového jsme nikdy neviděli!“

Ten ochrnutý měl o svých potřebách jasno. Nemohl chodit. Před Ježíšem leží člověk na lehátku a všichni vědí, co se stane. Jako to udělal mnohokrát, Ježíš řekne: vstaň a choď. Ale Ježíš říká: Tvoje hříchy jsou ti odputěny. Ježíši, nohy! Nemůže chodit.

Na otázku co nejvíce potřebuješ studenti většinou odpovídají: 20 kreditů, 30 hodin do zítřejšího zápočtu, brigádu, holku, kluka. Bible říká, že to, co nejvíc potřebuješ, je odpuštění hříchů, protože věčnost nemůžeš strávit se svatým čistým Bohem, když jsi obalen špínou a vinou.

3. Ježíšek zůstal stále malým bezstarostným dítětem, ale Ježíš dospěl v muže, který podstoupil bolest a utrpení

Ježíšek má světlé vlasy, směje se, nemluví, je neuvěřitelně hodný a hlavně, je to malé dítě.

Když se Ježíš narodil Marii a Josefovi, nezůstal v jesličkách, ale vyrostl v dospělého muže. Už ve dvanáctti letech věděl, že jeho skutečný Otec je v Nebesích a když mu bylo 30 let, začal kázat a konat zázraky. Přibližně po třech letech podstoupil smrt.

"A co mám udělat s tím, kterého nazýváte židovským králem?“ ptal se jich Pilát. „Ukřižuj ho!“ vykřikli všichni. „Co udělal zlého?“ ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: „Ukřižuj ho!“ Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetorium a svolali celou posádku. Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z trní. Pak ho začali zdravit: „Ať žije židovský král!“ Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování.

Několik týdnů před svoji smrtí Ježíš řekl: Pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé.

4. Ježíškovy dárky jsou pomíjivé, Ježíšův nikdy nepomíjí

Kdo z vás ještě dnes používá věc, kterou jste našli pod stromečkem před 10ti lety? Jestli to byl váš první notebook, tak je dnes vhodný do zdejšího muzea. Jestli to byla kosmetika, tak už ji raději nepoužívejte.

Ježíšův dar nikdy nepomíjí, protože naše potřeba po odpuštění nikdy nepomíjí.

Představte si, že bych měl v ruce DVD se záznamem všech detailů vašeho života a všech vašich myšlenek. Jak by vám bylo, kdybych to dal na youtube?

Potřebujeme odpuštění teď. A Ježíšův dar nestárne. Ježíš neřekne, už jsem ti odpustil před pěti lety. Nebo už jsem ti odpustil 40krát. On je připravený ti odpustit znovu, pokud to s ním myslíš vážně a pokud upřímně chceš, aby tě změnil.

5. Geografická působnost

Ježíšek dává dárky jenom v ČR (alespoň do nedávna) – v USA je to Santa, ve Španělsku jsou to Los Reyes Magos (tři králové), v Itálii ošklivá Befana a v Norsku koza.

Ježíš dává ten dar ve všech kontinentech (ve všech zemích světa se lidé stávají křesťany). Přišli se mu poklonit z východu.

Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. „Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ 

Nevíme, jestli přišli z Japonska, Indie nebo Saudské Arábie. Nezáleží na tom jaká životní filozofie je rozšířená jejich rodné zemi. Bůh jim ukázal, že v Betlémě se narodil i jejich Spasitel. Dneska je křesťanství rozšířeno ve všech zemích světa a jenom v Nigérii je více křesťanů, než v Anglii, Austrálii a Kanadě dohromady.

6. Ježíšek je mýtus, Ježíš chodil po této zemi. 

Když jsme byli větší, už Ježíškovi nestačilo, abychom byli u štědrovečerního stolu. Potřeboval, abychom šli na procházku. Když jsme se tak procházeli, tak najednou náš táta řekl, hele děti, támhle zrovna letěl. My jsme mu tak věřili, že jsme ho viděli. Byl to ale mýtus.

Ježíš Kristus je reálná historická osoba. On chodil po této planetě, ve středozemí, v Palestině.

Je o tom důvěryhodný zápis. Tyto zápisy, které máme v Bibli, jsou nejdůvěryhodnějšími dokumenty té doby vůbec a to jak na základě textové kritiky, tak archeologie.

7. Ježíška jsme si stvořili, ale Ježíš stvořil nás 

Ježíška jsme si během 19. století stvořili my. Byla doba, kdy postava Ježíška prostě neexistovala.

To neplatí o Ježíši Kristu. Ačkoliv se to může zdát v protikladu, co zaznělo na začátku, Ježíš Kristus existoval věčně. V dopisu křesťanům v Kolosách Pavel píše:

On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí.

Bůh Syn žil od vždycky s Bohem Otcem ve společenství Boha Ducha Svatého. On tedy stvořil všechno pro sebe. Všechno co existuje, my, všechny naše vztahy, svět kolem nás, vesmír, je pro Něho.

Vánoce jsou o tom, že Bůh Syn se stal Božím Synem, aby v lidském těle podstoupil naši smrt.

8. Ježíškovy dárky jsou za dobré chování, Ježíšův dar je za špatné chování

Vždycky děti i dospělé motivujeme odměnou. Když budeš hodný chlapeček, Ježíšek ti přinese Jeepa na vysílačku. Když budeš mít dobré obchodní výsledky, dostaneš prémie.

Tohle je skandální myšlenka křesťanství. Vrah má šanci se dostat do nebe stejně jako pracovnice v domově důchodců. Ježíšův dar odpuštění je pro všechny, kteří vědí, že mají špatné srdce. Nezáleží na tom, jak velkého hříchu ses dopustil, odpuštění je tu i pro tebe.

Znám člověka, který jel autem rychle ve vesnici a na přechodu srazil dědečka s vnukem, kteří při tom zahynuli. Bylo pro něj strašně těžké připustit, že Boží odpuštění je tu i pro něho.

Ano, je. Žádný hřích není moc velký na to, aby na něj nestačila Boží milost.

9. Pokud Ježíškův dar odmítneme, je to vždycky až po tom, co ho rozbalíme. Ježíšův dar většina lidí odmítne ještě před tím, než jej rozbalí.

Určitě si vybavíte scénu z filmu Pelíšky, kdy dospívající syn svého otce, kterého hraje Donutil rozbaluje na vánoce dárek v očekávání, že to budou fajnový americký boty.

Když ale krabici rozbalí, s hlubokým zklamáním zjistí, že jsou to obludné komunistické kozačky. Jeho otec má dojem, že mu způsobil tu největší radost v životě.

Ještě smutnější ale je, že většina lidí odmítne Ježíšův dar ještě před tím, než jej rozbalí.

  • Bibli se nedá věřit.
  • Kněz z novin zneužíval děti.
  • Křížové výpravy.
  • Církev chce majetek.

Co se ale podívat na to, jaký byl Ježíš, jak on žil a co on učil. A možná zjistíš, že je úplně z jiného těsta, než sis myslel.

10. Z víry v Ježíška časem člověk vyroste. Víra v Ježíše se časem prohlubuje.

Pamatuju si ten tragický okamžik, kdy mi moje starší sestřenice triumfálně řekla, že dárky vlastně nosí rodiče. Bylo to smutné, ale dřív nebo později k tomu muselo dojít. Z víry v Ježíška musel člověk dorůst do reality.

Ještě jsem nepotkal křesťana, který by litoval let, které prožil s Ježíšem. Ale potkal jsem hodně lidí, kteří litovali let, které prožili bez Ježíše.

Je tady alespoň jedna věc, kterou mají společného. Na jejich dárku pro tebe je napsané tvoje jméno. A nikdo jiný nemůže ten dárek pro tebe rozbalit.

Všichni se asi na Vánoce těšíme. Někteří na to, co nám nadělí Ježíšek. Někteří z toho, co nám dal Ježíš Kristus. Do které skupiny patříš? Pokud patříš do té první, co ti brání o těchto Vánocích prozkoumat osobu Ježíše Krista? Udělat to můžeš například v online kurzu "PročJežíš?", nebo si můžeš dát nohy nahoru a pustit si film Ježíš nebo si prostě otevři Bibli a přečti si Jeho příběh. 

Pokud patříš do té druhé skupiny, jak chceš oslavit tyto Vánoce? Jak oslavíš narozeninové párty svého Spasitele. Oslavuj. Raduj se. Odpočiň si od zápočtů, pozemských poviností. Zopakuj si, kým je pro tebe vlastě Ježíš Kristus. Povídej s ním. Děkuj mu. A modli se za lidi kolem tebe, aby mohli dostat stejný dar, jako máš ty.Uvedené citáty označené kurzívou jsou z Bible.

 
 
<< Je Ježíš ta jediná cesta?Vedou všechna náboženství k Bohu? >>