Zpět
 
Užitečný článek9 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Proč bychom se měli rozhodnout zrovna pro Boha zjeveného v Bibli?

Mnoho z nás má představu jak by „ideální“ Bůh měl vypadat. Představujeme si třeba, že Bůh by měl být mocný, měl by nám rozumět, mít o nás zájem. Porovnejme některé z těchto charakteristik s tím, jak Boha popisuje Bible.

1. Boží charakteristika – Bůh, který je větší než my

Lidstvo dosáhlo v poslední době značného pokroku. Můžeme žít déle než naši předci, létat rychlostí vyšší než rychlost zvuku a mít celý svět na dosah počítačové klávesnice. Ale i když jsme se v některých směrech posunuli vpřed, zdá se, že v mnoha jiných oblastech se míjíme cílem. Neustále pozorujeme nárůst násilných trestných činů, rozvodovosti a sebevražd mladistvých. Tisíce lidí se každý den nakazí virem HIV. Stovky miliónů lidí neustále trpí hladem.

Tento výčet by mohl pokračovat. V posledních desetiletích jsme například zažili rekordní počet válek po celém světě. Jestliže je lidstvo bohem, nevedeme si v tom příliš dobře. I přes rozvinutou technologii tu máme kriminalitu, rozvody, rasovou nesnášenlivost a hladomory způsobené konflikty znepřátelených vlád.  Nebylo by tedy lepší mít Boha, který je větší než lidstvo, Boha, který nás může dovést dál než kam jsme schopni dojít sami?

Bůh, o kterém se píše v Bibli, je právě takový. Tvrdí o sobě, že je Stvořitel vesmíru -    transcendentní, vševědoucí a všemohoucí bytost, která vždy existovala a která také všechno udržuje. Říká: „Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa.[1]Já jsem Bůh, a jiného už není, jsem Bůh a nikdo není jako já.[2]Já jsem…ten, který je, a který byl a který přichází, ten Všemohoucí.[3]

2. Boží charakteristika – Bůh, kterého můžeme znát osobně

V dnešní době je populární představovat si boha jako nějakou energii, silové pole, které je přítomno ve všech věcech. Ale i když všechno existuje a je v každém okamžiku udržováno Boží mocí, Bůh může být víc než jen tohle. Nebylo by například lepší mít Boha, který je spíše jako otec nebo matka, sourozenec, nebo přítel? Jako někdo, s kým můžete mluvit, sdílet těžkosti, někdo, kdo vás povede a s kým budete prožívat život? Co je tak lákavého na Bohu, který je neosobní, vzdálený, a jehož prakticky nelze poznat?

Bůh je nepředstavitelně velký a „jiný,“ ale přitom je možné jej znát, a on sám si přeje, abychom jej poznali. I když Bůh není viditelný, můžeme s ním mluvit, ptát se ho a naslouchat mu, a on nám poskytne odpovědi a vedení pro náš život.

Člověk může mít s Bohem stejný vztah jako s blízkým členem rodiny. Ty, kdo jej znají, Bůh skutečně nazývá svými dětmi, svou nevěstou, svými přáteli. Takže Bůh Bible je cokoli jiného jenom ne neosobní Bůh. Kvůli něčemu se hněvá, kvůli jiným věcem je zase smutný, je také milosrdný, laskavý a dokáže odpouštět, je to bytost, která vyjadřuje emoce. Bůh je inteligentní, má svůj charakter a smysl pro humor. Můžeme znát víc než jen fakta o něm, můžeme ho totiž znát důvěrně jako nejlepšího přítele. „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha.[4]

3. Boží charakteristika – Bůh, který rozumí lidskému životu

Někteří si představují Boha jako velice vzdáleného, jako někoho, kdo sice stvořil vesmír, ale pak jej nechal, aby fungoval sám od sebe. Nebylo by lepší mít Boha, který je zapojen do všeho dění ve vesmíru – a ještě konkrétněji, do všeho, co se děje na Zemi? A co naše jedinečné problémy, starosti a těžkosti,  se kterými se potýkáme? Nebylo by lepší mít Boha, který tomu dokáže rozumět, který ví, jak vypadá život v tom nevlídném světě, jehož existenci dopustil?

Biblický Bůh ví, co to znamená být jedním z nás. Ježíš Kristus nebyl jen Boží Syn, ale i Bůh, který na sebe vzal lidskou podobu a lidskou přirozenost. „Na počátku bylo Slovo [Ježíš], a to Slovo [Ježíš] bylo u Boha, a to Slovo [Ježíš] bylo Bůh. Slovo se stalo [lidským] tělem a přebývalo mezi námi.[5]

O Božím Synu Bible říká: „Syn je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty.“[6] On je  „obraz neviditelného Boha.[7] On je ten „Mocný Bůh, Otec věčnosti[8], který se „stal jedním z lidí.[9] V něm „je vtělena všechna plnost božství.[10] A „v něm bylo stvořeno všechno na nebo i na zemi – svět viditelný i neviditelný.[11]

Ježíš o sobě řekl: „Kdo vidí mne, vidí Otce.[12] a „kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal.[13] a dále „Já a Otec jsme jedno.[14]

Ježíš byl úplný Bůh, ale zároveň byl i cele člověkem. Míval hlad, spal, jedl, plakal. Prožil všechny možné těžkosti, se kterými zápasíme i my. Proto Bible říká, že Ježíš „je schopen mít soucit s našimi slabostmi.[15] On „na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.[15]

Takže Bůh Bible nezůstal vzdálený od bolesti, utrpení a zla v našem světě. V životě prošel těžkostmi, které musíme snášet i my. Ve skutečnosti byl jeho život na zemi velice skromný. Narodil se do chudé rodiny, nebyl fyzicky přitažlivý, setkával se s předsudky a nenávistí, nerozuměla mu ani jeho rodina a přátelé, a byl nespravedlivě popraven.

4. Boží charakteristika – Bůh, který se o nás skutečně zajímá

Většina lidí si přeje, aby je ostatní přijímali a měli rádi. Chceme, aby o nás lidé opravdu měli zájem a nevěnovali nám jen povrchní slova. Chceme, aby za jejich zájmem stály i konkrétní skutky.  Neplatí to samé i o Bohu? Jinými slovy, nebylo by nejlepší, kdyby se o nás Bůh doopravdy zajímal a také nám to nějakým hmatatelným způsobem dokázal?

Biblický Bůh o nás zájem skutečně má. Přesně tak to řekl. Bible přímo říká, že „Bůh je láska.[16] Ale slova nemohou vyjádřit jeho zájem a starost o nás tolik jako skutky. A právě v nich je Bůh Bible tak jedinečný a úžasný. Doopravdy nám ukázal, jak moc mu na nás záleží…

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.[17]Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.[18]

Bůh Bible o sobě tvrdí, že je dokonalá a svatá bytost. „Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.[19] Bůh touží po vztazích, které jsou čisté a bez poskvrny. Proto poslal svého vlastního Syna, abychom díky němu mohli být před Bohem čistí. Po morální stránce žil Ježíš dokonalým životem; a potom byl bičován, mučen a ukřižován jako „cena,“ kterou bylo třeba zaplatit za všechny zlé věci, které jsme kdy řekli, udělali, nebo na které jsme mysleli (nazývané „hříchy“). Ježíš v podstatě zemřel za nás, místo nás: „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.[20]Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost [hříchy] nás všech.[21]

Bohu na nás tolik záleželo, že poslal svého Syna, aby zemřel místo nás. Byl ochoten udělat cokoli pro vyřešení našich hříchů. Nyní můžeme zažít úplné odpuštění a navázat s Bohem ničím neomezený vztah.

5. Boží charakteristika – Bůh, který má vše pod kontrolou

Nedokazují všechny zlé věci, které se ve světě dějí, že dobrý, všemohoucí Bůh nemůže existovat? Nemusí to tak nutně být. I dokonalý Bůh může dopustit, aby se někdy něco špatného stalo jako součást nějakého vyššího záměru. Bůh může vědět úplně přesně, co se v každý okamžik odehrává, a dopustit, aby k něčemu došlo v rámci jeho velkého plánu.

Bůh Bible je právě takový Bůh. Tvrdí, že nic na Zemi se nestane bez jeho svolení. Je naprosto svrchovaný nad všemi věcmi. „Kdo řekne a stane se, když Panovník nepřikázal?[22]Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, to uskutečním.[23]Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.[24]

To ale neznamená, že všechno, co se děje, se Bohu líbí. Ježíš například svým učedníkům ukazoval jak se modlit. Jedním z klíčových bodů této modlitby je věta: „Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.[26] Boží morální vůle je vždy vykonávána v nebi, ale ne na Zemi. Bůh je svrchovaný nad všemi věcmi, ale nelíbí se mu všechno, co se na Zemi děje. Z nějakého důvodu přesto dopouští, že se takové věci stávají (svou vůlí je dopouští), možná proto, že jsou součástí svobodné vůle, kterou jako lidské bytosti máme.

Biblický Bůh ale má svůj plán a nezastaví se, dokud „nevykoná a nesplní záměry svého srdce.[27] Co je tím plánem? Konečným Božím cílem je přebývat s lidmi v úplně jiném prostředí, než v jakém žijeme dnes. O tomto budoucím světě Bůh říká: „Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo. Všechno tvořím nové.[28]

6. Boží charakteristika – Bůh, který dává životu smysl

Když si vzpomenete na nějaký důležitý úkol nebo projekt, který se vám podařilo dokončit, pravděpodobně se vám vybaví onen pocit uspokojení z vykonaného díla. Chtěli byste, aby se totéž dalo říci o vašem celém životě? Aby měl nějaký smysl? Existuje Bůh, který stvořil váš život s nějakým záměrem? Bůh, který vás může vést, abyste takový naplněný život prožívali?

Ano. Biblický Bůh to může udělat. Slibuje, že může našim životům dát smysl a naplnění. Ve vztahu s ním můžeme konat  „dobré skutky, které nám Bůh připravil.[29] Můžeme pozitivně ovlivnit životy druhých lidí. Můžeme se stát součástí jeho mistrovského plánu.

Bůh Bible také říká, že v každodenním vztahu může vést náš život tak, abychom dělali to, co ho těší a co je pro nás vždy nejlepší. „Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.[30] To neznamená, že život bude najednou dokonalý a skvělý. Pořád existují nemoci, různé životní těžkosti a osobní selhání. Život nebude dokonalý, ale bude bohatší. Bůh říká, že z poznání jeho samého plyne „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.[31]

7. Boží charakteristika – Bůh, který nabízí skutečné naplnění

Stejně jako po lásce a přijetí toužíme většinou i po naplnění svého života. Skoro jako kdyby v nás existovala žízeň, která chce být za každou cenu uhašena. Ale tuto žízeň – jakkoli se o to snažíme – nedokážeme uhasit penězi, majetkem, milostným vztahem, nebo zábavou. Nebylo by proto skvělé, kdyby existoval Bůh, který dokáže tuto „žízeň“ uspokojit, Bůh, jehož přítomnost v našem životě zajišťuje stálou hladinu naplnění?

Bůh Bible nabízí život, který je maximálně uspokojující. Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měli život, a měli ho v hojnosti.[32] Řekl také: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.[33] Biblický Bůh tedy slibuje, že naplní tuto vnitřní touhu, kterou zjevně nedokáže uspokojit nic jiného. Tak nás totiž stvořil.

Ideální Bůh

Podle Bible existuje jen jeden opravdový Bůh, jediný Stvořitel všech věcí. Tento Bůh je ideálním Bohem. Nemůžeme si vytvořit jiného Boha, a i kdyby to šlo, proč bychom měli chtít jiného? Skutečný Bůh je také ten nejlepší Bůh.

Tento text jen stručně nastínil, jaký Bůh Bible vlastně je. Pokud byste se o něm chtěli dozvědět víc, můžete si přečíst jednu knihu Bible – Janovo evangelium. Pokud to myslíte upřímně pokud je Bůh Bible skutečný, nebylo by logické, že se vám on sám dá  poznat? Bůh říká: „Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě hledají, naleznou mne.[34]Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.[35]

Říkáte si, jak je možné tohoto ideálního Boha poznat? Dá se říct, že navázání vztahu s Bohem se v něčem podobá svatbě. Předchází mu rozhodnutí dobrovolně vstoupit do určitého vztahu. Stejně tak i ve vztahu s Bohem záleží na vás, zda se rozhodnete říct mu své „ano.“

Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, po třech dnech vstal z mrtvých, a dnes žije. Nyní nám nabízí nový život, když mu budeme důvěřovat, že nám naše hříchy odpustil: „To je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.[36]

Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Všichni byli stvořeni k jeho obrazu. A žádný hřích ve vašem životě vám nemůže zabránit, abyste s ním navázali vztah. Bůh se s problémem hříchu vypořádal na kříži, kde byl Ježíš ukřižován. Teď je řada na vás, abyste vírou přijali, že Ježíš zemřel za vás, bez ohledu na to, co jste v minulosti udělali.

Když začnete žít ve vztahu s Bohem, bude to vztah na věčnost. Ale má to být také živoucí vztah pro dnešek, pro tento život, vztah, který postupně poroste. Stejně jako v každém vztahu budete někdy nahoře, někdy dole, budete prožívat radosti i bolesti. Ale bude to vztah mezi vámi a Bohem, který vás stvořil právě proto, abyste ho mohli poznat.

Vnímáte, jak Bůh klepe na vaše srdce? Ježíš řekl: „Hle,stojím u dveří a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“38 Pokud právě teď chcete pozvat Boha do svého života, zde je návrh modlitby, která vám v tom může pomoci (důležité je ale především upřímný postoj vašeho srdce, ne doslovné znění této modlitby):

Můj Bože, potřebuji tě. Děkuji ti, že jsi v osobě Ježíše Krista na kříži vzal všechny moje hříchy na sebe. Chci přijmout tvoje odpuštění a začít vztah s tebou. Prosím tě, abys vešel do mého života jako můj zachránce a můj Pán a udělal ze mě takového člověka, jakého mě chceš mít.

Pokud se chcete dozvědět víc o vztahu s Bohem, přečtěte si též Poznat Boha osobně. A pokud jste toto rozhodnutí již učinili, budeme rádi, když nám o tom napíšete.(1) Izajáš 45,12 (2) Izajáš 46,9 (3) Zjevení 1,8 (4) Jan 17,3 (5) Jan 1,1, 14 (6) Židům 1,3 (7) Koloským 1,15 (8) Izajáš 9,6 (9) Filipským 2,8 (10) Koloským 2,9 (11) Koloským 1,16 (12) Jan 14,9 (13) Jan 12,45 (14) Jan 10,30 (15) Židům 4,15 (16) 1. list Janův 4,8, 16 (17) 1. list Janův 4,9-10 (18) Jan 3,16 (19) 1. list Janův 1,5 (20) 2. Korinstkým 5,21 (21) Izajáš 53,6 (22) Pláč 3,37 (23) Izajáš 46,10 (24) Žalmy 33,11 (26) Matouš 6,10 (27) Jeremiáš 23,20 (28) Zjevení 21,3-5 (29) Efezským 2,10 (30) Přísloví 3,6 (31) Galatským 5,22-23 (32) Jan 10,10 (33) Jan 6,35 (34) Přísloví 8,17 (35) Matouš 7,7 (36) Jan 6,40 (37) Zjevení 7,9 (38) Zjevení 3,20

 
 
<< Vědci si nevědí rady...Proč zrovna Bůh Bible? >>