Zpět
 
Užitečný článek6 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Boží jedinečná láska

Steven L. Pogue

Vztah s Bohem je jiný než kterýkoli vztah z tvojí dosavadní zkušenosti. Boží láska k tobě je totiž jedinečným druhem lásky. Je to láska bez podmínek (není tedy založena na tom, že bys musel nebo musela splňovat určité požadavky). Bůh tě má rád, protože tě má rád.

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ (1. list Janův 4,9-10)

Bůh nás nemiluje na základě našeho chování. Nemůžeme udělat nic pro to, aby nás měl ještě raději. A také nemůžeme udělat nic, co by způsobilo, že nás bude mít rád méně. Má nás rád ještě víc, než máme rádi sami sebe.

Zatím ses nejspíš setkal s podmínečnou láskou. Podmínečná láska je založena na tom, co děláme. Když podáváme v práci, v týmu nebo ve vztahu dobré výkony, mají nás lidé „rádi“.

Když otevřeme svůj život Ježíši Kristu, najdeme dokonalou lásku a přijetí. To se ti bude možná těžko chápat, pokud jsi nikdy nezažil, že by tě někdo měl rád a přijímal naprosto bezvýhradně. Je to ale skutečně tak. Naneštěstí však nebudeš tuto lásku pokaždé cítit. Přijdou chvíle, kdy budeš nejen pochybovat o Boží lásce, ale i o tom, jestli Bůh vůbec existuje, a možná si budeš říkat, že bys to nejraději vzdal. Nedělej to.

Když Bůh přišel, aby ti dal nový život, nepředal ti navoněný balíček ozdobený krajkami. Ježíš sám zahájil svůj pozemský život v dusné, zapáchající stáji. Poznal, co je to skutečný život, a tento nádech bude mít i tvoje cesta s Ježíšem – žádná kouzla ani čáry, pouze slib, že bude s tebou.

Bůh říká: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.“ (Jeremjáš 31,3).

Jedno dánské přísloví říká: „Jediná míle, kterou člověk doopravdy musí ujít, je ta další.“ Vědomí, že tě Bůh má rád, tě bude udržovat na cestě, když ti ta další míle bude připadat neúnosně dlouhá. „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 8,38-39)

Naše víra stojí na tom, co nám Bůh ukázal o sobě samém. Konkrétně říká, že si přeje, abychom důvěřovali jeho lásce a spoléhali na ni:

„Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.“ (Žalm 147,11)

„Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.“ (Žalm 33,18)

Král David, kterého Bůh označil za „muže podle svého srdce“ (1. Samuelova 13,14), na Boží lásku spoléhal: „Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.“ (Ž 59,16-17)

Ježíš vysvětlil, jak hluboká je jeho láska k nám: „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“ (Jan 15,9-11) Miluje nás, ať se stane cokoliv, dokonce i tehdy, když ho neposloucháme. Když ho ale budeme poslouchat, budeme žít v jeho lásce a radovat se z ní.

Chceš-li porozumět Boží lásce ještě hlouběji, doporučujeme, aby sis někdy během několika příštích dnů přečetl Žalm 103, 15. kapitolu Janova evangelia a 4. kapitolu 1. listu Janova, a poznamenal si, co všechno se z těchto oddílů dovídáme o Boží lásce.

 
 
<< Je teď Bůh v mém životě?Růst ve vztahu s Ježíšem >>