Zpět
 
Užitečný článek21 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Je teď Bůh v mém životě?

Po tvém rozhodnutí pozvat Ježíše do svého života, je důležité vědět, zda Bůh tvoji prosbu vyslyšel. Ano, vyslyšel. Ježíš totiž slíbil, že do našeho života vstoupí, když ho pozveme.

Ve Zjevení 3,20 Ježíš nabízí: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ Otevřel jsi Bohu dveře svého srdce? Pokud ano, co slíbil, že udělá? Myslíš, že by tě Bůh mohl vést k tomu, aby sis představoval něco, co není pravda?

V 1. listu Janově je napsáno: „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“

V Janovi 6,37 Ježíš řekl: „Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“ A v Janovi 10,27-29 říká: „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.“

Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy – špatné věci, kterých jsme se dopustili, abychom s ním mohli mít vztah. Není v této věci lhostejný – udělal toho opravdu hodně, aby tento vztah mohl vzniknout. Ježíš na sebe vzal naše hříchy a přikryl nás dokonalostí svého charakteru. Díky tomu je nám dokonale odpuštěno a Bůh nás bezvýhradně přijímá. Nemusíme žít příkladným životem ani konat žádné náboženské rituály ani ho celá léta úpěnlivě prosit, než s ním budeme moci navázat vztah. On sám totiž ze své strany udělal všechno pro to, aby vznik tohoto vztahu umožnil. A my k němu přicházíme na základě toho, co udělal on pro nás, ne toho, co můžeme udělat my. Sám zaplatil za všechno špatné, čeho jsme se kdy dopustili, aby nám mohl odpustit a přijít do našeho života. 1. list Petrův říká: „Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.“

Co o nás teď platí?

Je skvělé vědět, co všechno platí o člověku, který přijal Ježíše do svého života, tedy i o tvém vztahu s Bohem.

 • Jsi smířen s Bohem:

  • „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ (Římanům 5,1)
 • Stal ses Božím dítětem:

  • „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1,12)
 • Už nežiješ v temnotě:

  • „I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.“ (Efezským 5,8)
  • „On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ (Koloským 1,13-14)
 • Je ti odpuštěno:

  • „Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“ (Sk 10,43)
  • „V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul …“ (Efezským 1,7-8)
  • „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ (1. list Janův 4,9-10)
 • Dostal jsi věčný život:

  • „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ (Jan 5,24)
  • „A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1. list Janův 5,11-13)
 • Byl jsi označen pečetí Ducha svatého:

  • „V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého.“ (Efezským 1,13)
 • Můžeš začít poznávat Boží lásku:

  • „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“ (Jan 15,7-11)

Jak můžeš svůj vztah s Bohem rozvíjet?

Chceš-li Boha lépe poznat, je důležité číst jeho slovo, Bibli, a prosit ho, aby ti stále jasněji ukazoval, jaký je a jak s ním svůj vztah můžeš rozvíjet. Pro začátek je vynikající Janovo evangelium (čtvrtá kniha Nového zákona).

Doporučujeme také, abys s Bohem hovořili, o čemkoli chceš. Boží slovo nás povzbuzuje: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Filipským 4,6-7)

 

Jak si můžeš být jistý svým vztahem s Bohem?

 
 
<< Když se provinímeBoží jedinečná láska >>