Zpět
 

Biblické studium 5

O čem je modlitba?

Začni modlitbou: „Bože, prosím, abys ke mně promlouval prostřednictvím svého slova, Bible. Mluv k mému srdci, abych rozuměl tomu, co mi chceš říct. Amen.“

 

Nahum 1

7  Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.


Otázka: Které tři věci se z tohoto verše dovídáme o Božím charakteru?

 

Otázka: K čemu by nás mělo vědomí těchto skutečností podle Boha motivovat?

 

1. list Petrův 5

7  Všechnu „svou starost vložte na něj“, neboť mu na vás záleží.

Filipským 4

4  Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

5  Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.

6  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.


Otázka: Co si přeje Bůh, abychom dělali se svými starostmi?

 

1. Tesalonickým 5

16  Stále se radujte,

17  v modlitbách neustávejte.

18  Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.


Otázka: Jak spolu podle tebe spolu tyto tři příkazy souvisí?

 

1. list Janův 5

14  Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

15  A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.


Otázka: Na které modlitby Bůh odpovídá tím, že je vyslyší?

 

Římanům 8

26  Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

27  Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

 

Otázka: Jak nám v našich modlitbách pomáhá Duch svatý?

 

Židům 4

14  Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme …

16  Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

1. Timoteovi 2

5  Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.

Jan 14 – Ježíš říká:

13  „A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

14  Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“

 

Otázka: Jakým způsobem přináší vyslyšení našich modliteb Bohu slávu?

 

Žalm 66

18  Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel.

Žalm 145

18  Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.

 

Otázka: Co se z těchto veršů dovídáme o čestnosti a upřímnosti, se kterými bychom měli k Bohu přistupovat, když s ním hovoříme?

 

Žalm 62

6  Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá.

7  Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese.

8  Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.

9  Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.

 

Otázka: Čemu máme podle těchto veršů věřit o Bohu? Jak si Bůh přeje, aby se projevovala naše důvěra v něho, když se modlíme?

Teď si můžeš studium č. 5 vytisknout nebo uložit do pdf. Opustíš-li tuto stránku, tvoje odpovědi se neuloží. 

Blahopřejeme! Začínáš opravdu rozvíjet vztah s Bohem. Nepřestávej v tom; vztah s ním přináší celoživotní naplnění. Chceme tě povzbudit k přečtení i ostatních článků na tomto webu.

 
 
<< Biblické studium 4Vydrží to? >>