Zpět
 
Užitečný článek1 návštěvník označil článek jako užitečný

Biblické studium 4

Jak v nás Bůh rozvíjí svoje vlastnosti?

Začni modlitbou: „Bože, prosím, abys ke mně promlouval prostřednictvím svého slova, Bible. Mluv k mému srdci, abych rozuměl tomu, co mi chceš říct. Amen.“

 

2. Korintským 5

17  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

 

Galatským 5

16  Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

17  Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.

 

Otázka: Než ses stal křesťanem, prostě sis dělal, co jsi chtěl. Jaký konflikt ale budeš podle těchto veršů prožívat teď?

 

Otázka: Co máme dělat podle 16. verše?

 

Otázka: Když to budeme skutečně dělat, k čemu to podle tohoto verše povede?

 

Galatským 5

19  Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,

20  modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,

21  závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.

 

Otázka: Přeje si Bůh, aby takové věci byly typické pro náš život i poté, co jsme se stali křesťany?

 

Římanům 12

2  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

 

Otázka: Co chce Bůh udělat ve tvém životě?

 

2. Korintským 3

17  Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.

18  Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

 

Otázka: Co se stane, když Duchu svatému dovolíme, aby proměňoval náš život?

 

Galatským 5

22  Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

23  tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

 

Otázka: Co si Bůh přeje v našem životě vypěstovat místo typických projevů hříchu, kterými se vyznačoval náš dřívější život?

 

Otázka: Jak se tyto vlastnosti stávají v našem životě skutečností podle 25. verše?

 

Lukáš 6

47  Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je?

48  Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.

 

Otázka: Ježíš nás vyzývá ke třem věcem. Které to jsou?

 

Otázka: Jak to změní náš život?

 

Jan 15 – Ježíš řekl:

4  „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.

5  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“

 

Otázka: Ježíš použil příklad hroznů, které vyrůstají z větví napojených na hlavní kmen. Co tedy podle 5. verše působí růst ovoce (vlastností jeho charakteru) v našem životě, když se ho snažíme poslouchat?

 

2. Korintským 3

18  … a tak jsme proměňováni… 

Jan 15

5  … beze mne nemůžete činit nic.

2. Korintským 4

7  … aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.

 

Otázka: Na koho máme podle těchto veršů podle Boha spoléhat, pokud jde o proměnu našeho života? Je na nás samotných, abychom se změnili?

 

Závěr: Pokus se shrnout, co chce Bůh podle všech těchto veršů vypěstovat v našem životě a jak to udělá.

 

Teď si můžeš studium č. 4 vytisknout nebo uložit do pdf. Opustíš-li tuto stránku, tvoje odpovědi se neuloží.

Zde můžeš přejít na studium č. 5.

 
 
<< Biblické studium 3Biblické studium 5 >>