Zpět
 

Biblické studium č. 3

Co mám dělat, když se dopustím něčeho špatného, zhřeším?

Začni modlitbou: „Bože, prosím, abys ke mně promlouval prostřednictvím svého slova, Bible. Mluv k mému srdci, abych rozuměl tomu, co mi chceš říct. Amen.“

Hřích a jeho následky

 

Římanům 3

23  … všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

24  jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

25  Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.

 

Otázka: Kdo podle 23. verše hřeší?

 

Otázka: Přesto nás podle 24. verše Bůh ospravedlňuje – prohlašuje za nevinné. Jak je to možné?

 

Otázka: Jak se vztah člověka s Bohem dává do pořádku?

 

Efezským 1

7  V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.

Otázka: Je nám odpuštěno kvůli tomu, že přestaneme hřešit?

 

1. list Janův 4

10  V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

 

Otázka: Proč je nám odpuštěno?

 

Římanům 5

1  Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista…

 

Otázka: Díky čemu máme pokoj s Bohem?

Přesto dál děláme špatné věci – hřešíme – a Bůh si to uvědomuje.

 

1. list Janův 1

8  Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.

9  Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

10  Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

 

Otázka: Co bychom měli se svými hříchy podle Božího přání udělat?

 

Otázka: Které dvě věci Bůh udělá, když mu své hříchy vyznáme?

 

Otázka: Jak se Bůh dívá na popírání nebo zlehčování hříchů?

 

Židům 4

16  Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

 

Závěr: Pokus se shrnout, co bychom měli podle Boha udělat, když zhřešíme.

 

Teď si můžeš studium č. 3 vytisknout nebo uložit do pdf. Opustíš-li tuto stránku, tvoje odpovědi se neuloží.

Zde můžeš přejít na studium č. 4.

 
 
<< Biblické studium 2Biblické studium 4 >>