Zpět
 

Biblické studium 2

Může nás Bůh někdy opustit nebo to s námi vzdát?

Začni modlitbou: „Bože, prosím, abys ke mně promlouval prostřednictvím svého slova, Bible. Mluv k mému srdci, abych rozuměl tomu, co mi chceš říct. Amen.“

 

Jan 1

12  Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

13  Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.

Otázka: Kdy začal tvůj nový život?

 

2. Korintským 5

17  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

Otázka: Nakolik je podle tohoto verše život člověka jiný, když přijme Ježíše do svého života?

 

Efezským 1

13  V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého.

2. Korintským 1

22  On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.

 

Otázka: Co nám Bůh dal, když jsme přijali Ježíše Krista? (Bible jasně učí, že je jeden Bůh; je však ve třech „osobách“ – jako Otec, Syn (Ježíš) a Duch svatý.)

 

Židům 13

5  … Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“

Přečti si tento verš znovu, ale „tě“ nahraď svým jménem.

 

Otázka: Co pro tebe znamená, když Bůh slibuje, že tě nikdy neopustí a nikdy tě nenechá na holičkách?

 

Jan 10 – Ježíš řekl:

27  „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou

28  a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.

29  Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.

30  Já a Otec jsme jedno.“

 

Otázka: Kdo tě udržuje v bezpečí jeho ruky?

 

Otázka: Co nám Ježíš dává podle 28. verše?

 

1. list Janův 5

11  A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.

12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.

13  Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

 

Otázka: Jak získává člověk podle 11. verše věčný život?

 

Otázka: Kdo má věčný život podle 12. a 13. verše?

 

Otázka: Je možné přijmout Ježíše, osobně věřit v Syna Božího a nemít věčný život?

Pokud jsi Ježíše do svého života zatím nepřijal, v článku Kdyby šlo poznat Boha osobně se můžeš dozvědět, jak to udělat.

 

Římanům 8

38  Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

39  ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

 

Závěr: Pokus se shrnout, jak si můžeš mít podle těchto veršů jistotu, že tvůj vztah s Ježíšem je trvalý.

 

Teď si můžeš studium č. 2 vytisknout nebo uložit do pdf. Opustíš-li tuto stránku, tvoje odpovědi se neuloží.

Zde můžeš přejít na studium č. 3.

 
 
<< Biblické studium 1Biblické studium 3 >>