Zpět
 
Užitečný článek2 návštěvníci označili článek jako užitečný

Biblické studium č. 1

Jak náš vztah s Bohem vznikl?

Můžeš začít modlitbou: „Bože, prosím, abys ke mně promlouval prostřednictvím svého slova, Bible. Mluv k mému srdci, abych rozuměl tomu, co mi chceš říct. Amen.“

Verše, které zde najdeš, ti pomohou pochopit, co teď podle Božího vyjádření platí o tvém vztahu s Bohem. Po verši následuje otázka, která ti pomůže všimnout si toho, co je podstatné.

(Aby křesťané mohli jednoduše odkazovat na konkrétní výroky v Bibli, rozdělili ji na kapitoly a verše. Nejsou to verše jako v poezii, které se obvykle rýmují, ale jednotlivé věty, souvětí nebo myšlenky. Například Jan 1,2 pak znamená Janovo evangelium, 1. kapitola, 2. verš. V našem studiu čísla před větami slouží k označení příslušného verše.)

 

Jan 1

12  Těm pak, kteří ho [Ježíše] přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Otázka: Jak se člověk stává Božím dítětem?

Sem si můžeš svou odpověď zapsat a pak si hotovou lekci vytisknout.

 

Možná máš dojem, že ses pro víru v Ježíše rozhodl jen ty sám, podobně jako když si vybíráš, co si dáš k obědu nebo jakou školu půjdeš studovat. Následující texty však ukazují, že se v procesu vedoucímu k tvému obrácení ke Kristu, angažoval Bůh.

Jan 15

16  Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás…

1 Korintským 1

9  Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

Efezským 1

4  v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.

5  Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny.

 

Otázka: Co vedlo Boha podle verše Efezským 1,5 k tomu, že si nás vybral?

 

Efezským 2

4  Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,

5  probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!

Koloským 1

13  On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.

14  V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.

 

Otázka: Které čtyři věci pro vás Bůh udělal podle těchto veršů?

 

Římanům 5

9  Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.

 

Otázka: Před čím nás podle Bible Ježíš zachránil?

 

Efezským 2

8  Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

9  Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

 

Otázka: Je na nás, abychom si záchranu (spasení) zasloužili?

 

Otázka: Může někdo získat spasení tím, že bude dělat dobré věci?

 

Závěr: Pokuste se shrnout, jak se podle těchto veršů Bůh angažoval v tom, že jste se stali křesťany.

 

Teď si můžeš studium č. 1 vytisknout nebo uložit jako pdf. Opustíš-li tuto stránku, tvoje odpovědi se neuloží. Pokud máš zájem, aby se na tvoje odpovědi někdo podíval a třeba ti k nim poskytl nějaký komentář, pošli je na náš e-mail.

Zde můžeš přejít na studium č. 2.

 
 
Biblické studium 2 >>