Zpět
 
Užitečný článek41 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Jaký je Bůh?

Kdo je Bůh? Jaký je? Šest osobních vlastností Boha

Bůh je poznatelný.

Boha, který stvořil vesmír v celé jeho velikosti i se všemi tvůrčími detaily, můžeme poznat. Řekl nám o sobě, ale jde ještě dál. Zve nás do vzájemného vztahu, abychom ho mohli poznat osobně. Nejenže se můžeme dozvědět různé věci o něm, ale můžeme na důvěrné rovině znát jeho samotného.

Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův.“ (Bible, kniha Jeremjáš 9,22-23)

Bůh je přístupný.

Bůh nás zve, abychom si s ním povídali a zapojili ho do toho, na čem nám záleží. Nemusíme napřed dát do pořádku svoje chování. Nemusíme ani vystupovat zdvořile, mít úplně správnou teologii nebo být svatí. V samotné Boží povaze je projevovat lásku a přijetí, když se na něj obrátíme.

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.“ (Žalm 145,18)

Bůh je tvořivý.

Ať tvoříme cokoli, vždy k tomu používáme už existujících materiálů nebo navazujeme na dřívější myšlenky. Bůh má schopnost tvořit tím, že prostě promluví. A vytvořil nejen galaxie a formy života, ale jeho tvořivá schopnost se týká i řešení současných problémů. Bůh používá své tvůrčí schopnosti v náš prospěch. Přeje si, abychom o jeho moci věděli a spoléhali na ni.

Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze.“ (Žalm 147,5)
Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ (Žalm 121,1-2)

Bůh odpouští.

My lidé často děláme špatné věci, hřešíme. Máme sklon dělat si věci po svém, místo abychom je dělali tak, jak by si to přál Bůh. A Bůh to vidí a ví o tom. Nejenže takový hřích nenechá bez povšimnutí, ale je připravený lidi za špatné věci, které dělají, soudit a odsoudit. Bůh je ovšem také ochotný odpouštět a ve chvíli, kdy s ním navážeme vztah, nám odpustí. Ježíš, Boží Syn, totiž svou smrtí na kříži za naše hříchy zaplatil. Vstal z mrtvých a nabízí nám Boží odpuštění.

Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří… Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.“ (Bible, list Římanům 3,21-22.25)

Bůh je upřímný.

Podobně jako lidé, kteří se nám svěřují se svými myšlenkami a pocity, s námi i Bůh jasně mluví o sobě samém, přičemž případný rozdíl spočívá v tom, že je vždy upřímný. Vše, co nám sdělí o sobě samém nebo o nás, je spolehlivá informace, pravdivější než naše myšlenky, pocity či dojmy. Ve všem, co říká, je Bůh naprosto přesný a poctivý. Na každý slib, který nám dá, je možné se plně spolehnout, myslí ho vážně. Můžeme ho vzít za slovo.

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ (Žalm 119,130.105)

Bůh je moudrý a jedná správně.

Jaké by to asi bylo, mít vždy a ve všem stoprocentní pravdu? Bůh ji má. Jeho moudrost nemá žádné hranice. Rozumí všem složkám daného problému, a to včetně minulých a budoucích událostí, které s ním souvisí. Nemusíme ho informovat o nejnovějším vývoji, radit mu ani ho přesvědčovat, aby udělal to, co je správné. Udělá to, protože vždy jedná správně a má čisté motivy. Nikdy neudělá chybu, nikdy nás nezradí ani nepodvede, takže mu můžeme naprosto důvěřovat. Je na něj spolehnutí, že udělá správnou věc pokaždé a za všech okolností.

Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe…“ (Žalm 25,3)


Následující část vysvětluje, jak můžeš třeba hned teď navázat vztah s Bohem.


 
 
<< Proč vůbec Ježíš zemřel?Na druhý pohled >>