Zpět
 
Užitečný článek253 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Kdyby šlo poznat Boha osobně...

O tom, jak najít Boha. Právě teď. Tam, kde právě jste.

Může člověk navázat osobní vztah s Bohem? Čekat na nějaký blesk z nebe a náhlé osvícení či zjevení? Nebo se plně oddat náboženským obřadům a shromážděním? Stát se lepším člověkem, aby mě Bůh přijal? NIC takového. Ale podívejme se na to, jak Bůh popsal v Bibli, jak ho můžeme poznat... 


1. NEJSME TADY NÁHODOU

Bible říká, že jsme byli stvořeni s určitým záměrem, a to tou nejmoudřejší, nejmocnější a nejpozoruhodnější bytostí vůbec - Bohem.

Bůh nás stvořil tak, že jsme mu v něčem podobní. Náš intelekt, pocity, vůle i schopnost komunikovat jsou odrazem jeho vlastností. Bůh je totiž daleko více než jen nějaká neosobní síla či energie.

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (1. Mojžíšova 1,27)

Přemýšleli jste někdy o Bohu a o tom, jaký je?

  • Bohu nejsme lhostejní

Záleží mu na každém z nás a chce s námi sdílet svou lásku a radost — stvořil nás, abychom s ním měli osobní vztah.

(Bůh) nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.“ (Skutky 14,17 (uprav.)

Žít bez vztahu s Bohem znamená nechat si ujít skutečný smysl života…  


2. NEŽIJEME VE VZTAHU S BOHEM 

Přestože nás Bůh miluje a nabízí nám skutečný smysl života, my ho nebereme na vědomí a jdeme si svou vlastní cestou. Toto zaměření a spoléhání na sebe vede k sobectví a dalším problémům v životě jednotlivce i společnosti. Bible je nazývá slovem „hřích“.

  • Týká se to každého z nás

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3,23)

  • Hřích nás odděluje od Boha a jeho lásky

„Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha…“ (Izajáš 59,2)

  • Důsledky hříchu jsou vážné

„Mzdou hříchu je smrt…“ (to zahrnuje i duchovní smrt, věčné oddělení od Boha) (Římanům 6,23)

Bůh je dokonalý a my jsme hříšní. Hřích tvoří hlubokou propast, která nás od něho, jeho lásky a smyslu života odděluje. Můžeme se snažit naplnit svůj život prací, vztahy, sportem nebo nějakým náboženstvím. Tyto věci mohou přinášet uspokojení, ale neřeší skutečný problém — naše zaměření na sebe sama.

Další krok ukazuje, jak je možné tuto propast překlenout.

 

3. JEŽÍŠ KRISTUS PRO NÁS VYTVOŘIL JEDINOU CESTU K BOHU

  • Ježíš je jedinečný

Ježíš je víc než jen učitel morálky, prorok či náboženský vůdce. Je to Bůh, který se stal člověkem. Své božství dokázal tím, že vstal z mrtvých. Sám o sobě řekl:

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)

  • Ježíš je ta cesta, protože za nás zemřel

Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl.“ (Koloským 1,22 SNC)

Ježíš se rozhodl, že dobrovolně ponese následky našeho zaměření na sebe sama, a proto místo nás zemřel na kříži. Nabízí nám odpuštění, lásku a obnovení vztahu s Bohem — a tedy i smysl života.

 

 

4. VZTAH S BOHEM ZAČÍNÁ OSOBNÍM PŘIJETÍM JEŽÍŠE KRISTA

„Těm však, kteří ho přece přijali a uvěřili v něho, otevřel přístup do Boží rodiny.“ (Jan 1,12 SNC)

  • Přijmout Ježíše znamená:

- přiznat, že jsem zaměřený na sebe, a obrátit se k Bohu
- spoléhat na to, že Ježíš sám vyřešil problém mého hříchu. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků...“ (Efezským 2,8–9)
- pozvat Ježíše do svého života a následovat ho

Nestačí jen intelektuální přesvědčení nebo nějaký pocit, že tyto věci jsou pravdivé. Je potřeba se rozhodnout.

Člověk žijící bez Boha nepřijal Ježíše do svého života a žije nezávisle na Bohu. Jeho hříchy mu nejsou odpuštěny a sám za ně také ponese trest.

Člověk žijící s Bohem přijal Ježíše do svého života a jeho hříchy jsou mu odpuštěny. Není od Boha oddělen, má s ním vztah a žije životem, pro který ho Bůh stvořil.

Který z obrázků představuje váš život?

Je nějaká překážka, která vám brání pozvat Ježíše do svého života? 


Přijmout Ježíše a odevzdat svůj život do jeho rukou můžete hned teď. Pravděpodobně máte v této chvíli ještě spoustu nezodpovězených otázek, jenže nějaké otázky zbývají vždycky. Pokud si opravdu přejete navázat vztah s Bohem, je nejlepší se rozhodnout na základě toho, co víte v současné době, a spolehnout se na to, že další střípky informací doplní Bůh později.

Přesná slova, jakými člověk vyjadřuje rozhodnutí svěřit sám sebe Bohu, nejsou podstatná. Bůh zná záměry našeho srdce. Můžete to říct například takto:

Pane Ježíši, odpusť mi, že jsem si šel svojí vlastní cestou. Děkuji ti za to, že jsi za mne zemřel na kříži. Odevzdávám ti svůj život a prosím, abys mě vedl a změnil mě v takového člověka, jakého mě chceš mít.

Pokud jste se modlili tuto modlitbu nebo řekli Bohu něco podobného, můžete si být jisti, že vstoupil do vašeho života, jak to slíbil. Navázali jste osobní vztah s Bohem. Je to zároveň začátek celoživotní cesta proměny a růstu, při které budete poznávat Boha stále hlouběji prostřednictvím Bible, modlitby a rozhovorů s dalšími křesťany.


 
 
<< Změnil můj životOdpovídá Bůh na naše modlitby? >>