Zpět
 
Užitečný článek23 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Spojení s transcendentnem

Jak se světová náboženství – hinduismus, buddhismus, islám, křesťanství a New Age – dívají na Boha?

Všichni toužíme prožít život s určitou mírou úspěchu, s jakýmsi pocitem, že jsme to zvládli. A pokud si ostatní myslí, že znají způsob života, který dává pocit uspokojení, či dokonce významu, stojí přinejmenším za to podívat se na něj. Co hlavní světová náboženství? Můžeme v nich najít něco, co by do našeho života přineslo větší stabilitu a hodnotu?

Následující přehled je příležitostí podívat se na hlavní světové systémy víry: buddhismus, hinduismus, islám, křesťanství a New Age. Najdete v něm stručný popis každého systému, jeho nejvýraznější charakteristiky a také to, co člověku nabízí. V kadém z těchto náboženství se vyskytují sekty s názory odlišnými od hlavního proudu. Zde uvedený popis se soustřeďuje na jádro daného náboženství.

Buddhismus

Buddhisté neuctívají žádného boha. Nebuddhisté se často domnívají, že buddhisté uctívají Buddhu. Buddha (Siddhartha Gautama) ovšem sám sebe za boha nikdy neprohlásil a buddhisté představu jakékoli nadpřirozené moci odmítají. Vesmír funguje na základě přírodních zákonů. Život, jak se zdá, se skládá ze samé bolesti (bolesti porodu, nemoci, smrti), neustálého zármutku a zoufalství.

Větina buddhistů věří, že člověk prožívá stovky či tisíce reinkarnací, přičemž každá přináší trápení. Cílem buddhistů je proto očistit své srdce a opustit všechny touhy. Člověk se musí zříci všech smyslových požitků, všeho zla, veškeré radosti a každého zármutku. Buddhisté proto dodržují řadu náboženských zásad a intenzivně se věnují meditaci. Buddhistická meditace není totožná s modlitbou nebo soustředěním se na nějaké božstvo, jedná se spíše o sebedisciplínu. Prostřednictvím pravidelné meditace může člověk dosáhnout nirvány - „vyhasnutí“ veškerých vášní.

To, co člověku nabízí buddhismus, platí o většině náboženství: přináší disciplínu, hodnoty a směrnice pro život. K těmto směrnicím patří například nezabíjet jakéhokoli živého tvora, zřeknout se všech smyslových požitků, vzdát se všech špatných vlastností a jak radosti, tak smutku.

Hinduismus

Většina hinduistů uctívá množství bohů a bohyň, celkem jich v hinduismu najdeme asi 300.000. Všechna tato rozmanitá božstva ústí v univerzálního ducha nazývaného „nejvyšší realita“ nebo brahma. Brahma není bohem, je to spíše výraz pro absolutní jednotu. Hinduisté své postavení v životě vidí jako výsledek svých činů v předchozím životě. Pokud jejich chování bylo špatné, mohou ve své nynější existenci prožívat obrovské obtíže. Jejich cílem je osvobodit se od zákona karmy – tedy neustálého převtělování. Tento cyklus karmy se dá ukončit třemi způsoby:

 • S láskou uctívat kterékoli z hinduistických božstev.
 • Růst v poznání prostřednictvím meditace o brahmanu (jednotě) a uvědomovat si tak, že životní situace nejsou reálné, že „já“ je jen iluze a jediná realita je Bráhman.
 • Věrně dodržovat různé náboženské obřady.

Hinduismus člověku nabízí možnost svobodné volby způsobu, jak dosáhnout duchovní dokonalosti. Dalším pozitivním faktorem je to, že nabízí vysvětlení zla a utrpení ve světě. V hinduismu si utrpení, které člověka postihuje, ať už je to nemoc, hlad nebo pohroma, člověk zapříčiňuje sám: je výsledkem jeho špatných činů, převážně z minulého života. Záleží jen na duši, a ta jednoho dne bude osvobozena od cyklu převtělování a dojde pokoje.

Islám

Muslimové věří, že existuje jeden všemocný Bůh, Alláh, který nekonečně lidstvo převyšuje a je od něj i nekonečně vzdálený. Alláh je považován za stvořitele vesmíru a za zdroj všeho dobrého i zlého. Vše, co se děje, je Alláhova vůle. Je to mocný a přísný soudce, příliš veliký, aby k němu lidstvo mohlo přistupovat. Proto je nemožné, aby člověk měl s Alláhem osobní vztah nebo aby se o něm mnoho dozvěděl. Ačkoli muslimové ctí několik proroků, za posledního považují Mohameda a jeho slova a životní styl jsou pro islámské věřící zdrojem autority.

Muslim musí dodržovat pět náboženských povinností:

 • Opakovat vyznání víry v Alláha a Mohameda
 • Pětkrát denně pronášet v arabštině určité modlitby
 • Dávat chudým
 • Jeden měsíc v roce se od východu do západu slunce postit – vzdát se jídla, nápojů, sexu a kouření
 • Jednou v životě podniknout pouť do svatyně v Mekce

Muslim doufá, že po smrti – v závislosti na dodržování těchto povinností – vstoupí do ráje, místa smyslových rozkoší. Pokud nevejde do ráje, bude na věky trpět v pekle.

Na islámu je pozitivní to, že splňuje představy většiny lidí o náboženství a božstvu. Islám učí, že je jen jediný nejvyšší Bůh, kterého je potřeba uctívat prostřednictvím přísných náboženských obřadů. Bůh je viděn jako mocný Bůh, který je od lidstva nesmírně vzdálený a který dělá, co se mu zlíbí. Po smrti je pak člověk buď odměněn, nebo potrestán, a to na základě své zbožnosti.

Křesťanství

Křesťané věří v milujícího Boha, který se zjevil a je možné ho v tomto životě osobně poznat. V křesťanství se člověk nesoustředí na náboženské obřady nebo konání dobrých skutků, ale na prožívání vztahu s Bohem a poznávání ho. Víra v osobu Ježíše Krista, nikoli jen jeho učení, umožňuje křesťanům prožívat radost a smysluplný život. Během svého života na zemi se Ježíš neoznačil za proroka, který by ukazoval na Boha, nebo za učitele osvícení. Naopak, prohlásil o sobě, že je Bohem v lidské podobě. Bible popisuje, že činil zázraky, odpouštěl lidem hříchy a řekl, že kdokoli v něj uvěří, bude mít věčný život. Prohlásil věci jako: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.

Křesťané považují Bibli za Boží psané poselství pro lidstvo. Kromě toho, že to je historický záznam Ježíšova života a zázraků, Bible odhaluje Boží osobnost, jeho lásku a pravdu a to, jak s ním může člověk navázat vztah. Křesťanství dává člověku jistotu, že ať se nachází v jakékoli životní situaci, může se s důvěrou obrátit na moudrého a mocného Boha, který jej opravdu miluje. Křesťané věří, že Bůh odpovídá na modlitby a že život nabývá smyslu tím, že žijí tak, aby tomuto Bohu přinášeli slávu.

New Age

New Age klade důraz na rozvoj síly nebo božství ukrytých v člověku. Když vyznavač New Age řekne slovo Bůh, nemá při tom na mysli transcendentního, osobního Boha, který stvořil tento vesmír, ale jakési vyšší vědomí v něm samotném. Sám sebe vidí jako boha, kosmos, vesmír. Prakticky všechno, co vidí, slyší, cítí nebo co si představuje, se má považovat za božské. New Age je ve své podstatě směsí nejrůznějších názorů a samo sebe prezentuje jako sbírku starodávných duchovních tradic. Podobně jako hinduismus uctívá množství božstev. Země je považována za zdroj všeho duchovna a má svou vlastní inteligenci, emoce a božskou přirozenost. Nade vším je však „já“ (ego) člověka. Je původcem, určovatelem a bohem všeho. Mimo to, co člověk vnímá, poznává, určuje, vytváří a řídí, neexistuje žádná jiná realita.

New Age vyučuje širokému spektru východních mystických a duchovních, metafyzických a psychických technik, jako jsou například dýchací cvičení, zpěv, bubnování nebo meditace, aby člověk navodil stav změněného vědomí a poznával své vlastní božství. Díky New Age může člověk vše negativní, co prožívá (neúspěchy, smutek, hněv, sobectví, zranění), považovat za iluzi. Věří, že on sám má plnou moc nad svým životem, v jeho životě není nic špatného, negativního nebo bolestného. Konečným cílem je rozvinout vlastní duchovní život do té míry, že již pro něj neexistuje objektivní, vnější realita. Člověk, který se stává bohem, určuje svou vlastní realitu.

V čem je rozdíl?

Když se podíváme na tyto hlavní systémy náboženské víry a jejich pohled na Boha, najdeme zásadní rozdíly:

 • buddhisté říkají, že žádný Bůh neexistuje
 • hinduisté věří ve 300 000 božstev
 • muslimové věří v mocného, ale vzdáleného Boha
 • křesťané věří v Boha, který je milující a se kterým je možné mít vztah
 • vyznavači učení New Age považují za bohy sami sebe

Uctívají všechna náboženství stejného Boha? Zjevně ne! New Age chce, aby se kadý člověk soustředil na „kosmické vědomí“, ale to by si vyžadovalo, aby se muslimové vzdali svého jediného Boha, hinduisté všech bohů a aby buddhisté přijali fakt, že nějaký Bůh vůbec existuje. Hlavní světová náboženství (buddhismus, hinduismus, islám, křesťanství a New Age) jsou každé naprosto jiné. A jen jediné z nich tvrdí, že existuje osobní, milující Bůh, kterého je možné poznat, a to už v tomto životě. Jedině křesťanství mluví o Bohu, který nás zve k navázání vztahu s ním a který nám chce být utěšitelem, rádcem a mocným Bohem, který nás miluje. V buddhismu kadý jednotlivec usiluje o to, aby se zbavil vášní. V hinduismu se člověk vlastními silami snaží dosáhnout osvobození od zákona karmy. V islámu člověk dodržuje náboženské zákony, aby po smrti dosáhl ráje. A v New Age člověk pracuje na vlastním božství. Jedině v křesťanství vidíme, že člověk má vztah s Bohem.

Může člověk již v tomto životě navázat kontakt s Bohem?

Odpověď zní: ano. Nejenže může navázat kontakt, ale může být Bohem plně přijat a milován. Bůh není naivní; je si plně vědom vašeho hříchu (špatných věcí, které jste udělali, i dobrých věcí, které jste neudělali). Přesto je ochoten s vámi jednat na základě své dobroty, ne spravedlivého soudu. Žádné jiné náboženství neříká, že by člověk mohl tímto způsobem komunikovat s Bohem. Hinduismus, New Age, buddhismus i islám odkazují člověka na jeho vlastní síly, s úkolem usilovat o duchovní dokonalost. Buddha nikdy neprohlásil, že nikdy nezhřešil. I Mohamed přiznal, že potřebuje odpuštění. Bez ohledu na to, jak moudří, jak obdarováni, jak vlivní jiní proroci, guruové nebo učitelé byli, vždy měli dostatek soudnosti na to, aby uznali, že jsou stejně nedokonalí jako my ostatní. Ježíš Kristus však nikdy nemluvil o nějakém vlastním hříchu. Místo toho odpouštěl lidem jejich hříchy a chce je odpustit i vám.

Všichni jsme si vědomi vlastních chyb, oblastí života, které možná způsobují, že si nás někteří lidé méně váží, oblastí, kterých bychom se my sami rádi zbavili... možná je to závislost, výbušná povaha, sexuální nečistota, posměšné poznámky. Bůh nás miluje, ale nenávidí hřích; řekl také, že důsledkem hříchu je smrt... věčné oddělení od Boha. Bůh ale také poskytl způsob, jak může být náš hřích odpuštěn. Ježíš, Boží Syn v lidské podobě, vzal všechny naše hříchy na sebe, trpěl na kříži a dobrovolně zemřel místo nás. Bible říká: „Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život.

Bůh vám nabízí úplné odpuštění hříchů, a to díky Kristově smrti na kříži. To znamená odpuštění všech hříchů – minulých, současných i budoucích. Ježíš zaplatil za ně všechny. Odpustil vám někdy někdo, a vy jste pak zjistili, že se vám dotyčný vyhýbá? Boží odpuštění tak nevypadá. Bůh, který stvořil vesmír, vás miluje a chce s vámi mít vztah. „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život." Které další náboženství vám nabízí skutečnou svobodu od hříchu a viny? Všechna ostatní ponechávají selhání člověka na jeho vlastních ramenou, s chabou nadějí, že snad zítra se z něj stane lepší osoba. Ze všech náboženství, která jsou lidstvu známa, jen v křesťanství vidíte, jak se Bůh natahuje k člověku a nabízí mu způsob, jak ho poznat. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

Bůh chce, abychom ho poznali.

Byli jsme Bohem stvořeni pro to, abychom s ním žili ve vztahu. Ježíš řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit." Volal lidi, aby se neřídili jen jeho učením, ale aby ho následovali. Řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život." Tím, že sám sebe prohlásil za pravdu, přesahuje Kristus proroky, kteří pouze přiznávali, že pravdu říkali. Ježíš se prohlásil za rovného Bohu, a dokonce poskytl důkaz. Řekl, že bude ukřižován a tři dny po své smrti vstane z mrtvých. Neřekl, že se jednoho dne převtělí do nového života. (Kdo by poznal, zda to opravdu udělal?) Řekl, že tři dny poté, co bude pohřben, se živý ukáže těm, kdo přihlíželi jeho ukřižování. Onoho třetího dne byl Ježíšův hrob nalezen prázdný a mnoho lidí dosvědčilo, že ho viděli živého. Nyní nám nabízí věčný život.

Je to dvoustranný vztah

Mnohá náboženství se soustředí na duchovní úsilí člověka. Křesťanství je dvoustrannou interakcí mezi člověkem a Bohem. Zve nás, abychom k němu přišli. „Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.“ Můžete komunikovat s Bohem, který odpoví na vaše modlitby, dá vám větší pokoj a radost, poskytne vedení, prokáže vám svou lásku a promění váš život. Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.“ To neznamená, že se váš život stane zničehonic dokonalým a že nebudete mít žádné problémy. Znamená to, že v každé situaci budete moci komunikovat s Bohem, který chce být součástí vašeho života a jeho láska je věrná.

Neznamená to nutnost dodržovat nějakou metodu pro sebezlepšení, jako je Osminásobná cesta nebo Pět pilířů víry, meditace, dobré skutky či dokonce Desatero přikázání, které vypadají jako jasné, přesně definované a snadné cesty k duchovnu. Stávají se však pracným úsilím o dokonalost, a přesto kontakt s Bohem zůstává vzdálený. Naší nadějí není dodržování zákonů nebo norem, ale poznání Spasitele, který nás plně přijímá pro naši víru v něj a díky jeho oběti za nás. Chcete, aby vaše hříchy byly zcela odpuštěny a abyste mohli osobně poznat Boží lásku?

Jak začít vztah s Bohem?

Vztah s Bohem můžete navázat hned teď. Je to jednoduché: stačí požádat Boha, aby vám odpustil hříchy, a požádat ho, aby vstoupil do vašeho života. Ježíš řekl: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“ Chtěli byste navázat vztah s Bohem, který vás stvořil a který vás hluboce miluje? Můžete to udělat hned teď, prostě tím, že mu řeknete o svém přání:

Bože, prosím, abys mi odpustil hříchy, a prosím, abys nyní vstoupil do mého srdce. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi zemřel za mé hříchy. Děkuji, že jsi přišel do mého života, jak jsi to slíbil."

Bible říká, že „těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." Pokud jste teď požádali Boha, aby vešel do vašeho života, navázali jste s ním osobní vztah. Je to jako byste Boha právě potkali a on vám chce pomoci, abyste ho poznávali více, abyste lépe poznávali jeho lásku k vám, aby vás mohl svou moudrostí vést v jakýchkoli rozhodnutích, která máte před sebou.

Evangelium Janovo, jedna z knih Bible, je dobrým zdrojem, z něho se můžete dozvědět více o vašem vztahu s Bohem. A možná budete chtít o svém rozhodnutí pozvat Ježíše do svého života říct i někomu jinému. V jiných náboženstvích má člověk kontakt s učením, myšlenkami, cestami, rituály. V křesťanství může člověk mít vztah s milujícím a mocným Bohem. Můžete s ním mluvit a on vás povede v životě. Neukáže vám jen cestu nebo filozofii. Chce, abyste ho poznávali, abyste prožívali radost a mohli se i v těžkých situacích života spoléhat na milujícího Boha. „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi."


 
 
<< Odpovídá Bůh na naše modlitby?Kde jsem našla pravou lásku >>