Zpět
 
Užitečný článek5 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Růst ve vztahu s Ježíšem

Když žijeme pod vedením Ducha svatého, náš vztah s Bohem se stále prohlubuje, roste naše schopnost důvěřovat mu, a to vše se promítne i do oblasti našeho charakteru. Duchovní zralost však vyžaduje čas. Je to celoživotní proces.

 

CO TO ZNAMENÁ RŮST VE VZTAHU S BOHEM

 

Znamená to stále více Ježíše poznávat a stále více ho milovat a poslouchat.

 

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."
(Jan 17,3)

 

Růst lásky k Bohu úzce souvisí s poslušností jeho přikázáním.

 

On mu řekl: ‚»Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.« To je největší a první přikázání.‘"
(Matouš 22,37)

 

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."
(Jan 14,21)

 

V každém vztahu s blízkým člověkem toužíme po tom, aby se tento vztah prohluboval, abychom se navzájem stále více poznávali. Je to přirozené i v našem vztahu s Bohem.

 

JAK MŮŽEME RŮST VE VZTAHU S BOHEM

 

Aby mohl náš vztah s Bohem růst a být stále bližší, je třeba, abychom byli spolu a mluvili spolu. Když Boha lépe poznáme, můžeme mu více důvěřovat, což vede k dalšímu prohloubení naší komunikace. Rozhovor, který napomáhá růstu našeho vztahu s Pánem Ježíšem, probíhá ve čtyřech směrech.

 

• Bůh k nám mluví prostřednictvím Bible, dává nám poznat svůj charakter a svou vůli.

 

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu."
(2. Timoteovi 3,16–17)

 

• V modlitbě Bohu děkujeme a sdělujeme mu své myšlenky, potřeby a touhy.

 

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši."
(Filipským 4,6–7)

 

Tyto verše nás povzbuzují, abychom se modlili za všechno. Nedílnou součástí modlitby je i vyjádření naší vděčnosti.

 

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás."
(1. Tesalonickým 5,18)

 

• Náš vztah s Bohem se prohlubuje i rozhovorem s jinými křesťany – společenstvím.

 

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův."
(Židům 10,24–25)

 

V původním jazyce Nového zákona (řečtině) je pro „společenství" užit výraz koinonia, což znamená „společné sdílení". Každý z nás potřebuje sdílet své křesťanské zkušenosti s jinými, kteří také milují Boha a žijí s ním. Shromáždění církve je místo, kde se můžeme setkat s dalšími křesťany, slyšet Boží slovo a navzájem se povzbuzovat ve víře. Velice důležitá jsou také biblická studia a setkávání v malých skupinkách.

 

• Pro hlubší poznávání Boha je také důležité svědčit o Ježíši – hovořit o Bohu s lidmi, kteří zatím nepoznali jeho lásku a odpuštění.

 

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí."
(1. list Petrův 3,15–16)

 

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."
(Skutky 4,12)

 

NÁVRHY PRO DALŠÍ RŮST V KRISTU

 

Pokračujte ve svém každodenním čase s Bohem – ve čtení Bible a modlitbě. Existuje také mnoho zajímavých křesťanských knih, které pojednávají o Božím charakteru i o praktickém křesťanském životě. To vše je teprve začátek života s Bohem a postupem času se budete o Ježíši a jeho lásce dozvídat mnohem více. Také doporučujeme, abyste si našli církev, která vyznává Ježíše a učí Božímu slovu – Bibli.

 

SHRNUTÍ

Naše poznání Boha a vztah s ním roste, jestliže Ježíši důvěřujeme, posloucháme ho a poznáváme ho prostřednictvím Bible, modlitby, společenství a svědectví. Růst ve vztahu s Bohem vede k duchovní zralosti, jejímž výsledkem je, že stále lépe známe Ježíše a stále více se mu podobáme svým charakterem.

 
 
<< Boží jedinečná láskaSíla ke křesťanskému životu >>